Hermaphrodite – Mappa Mundi, 2004

Hermaphrodite – Mappa Mundi, 2004

Carved Egyptian porphyry 

Height 36.5cm (14 3/8")
Width 13.5cm (5 5/16")
Depth 9cm (3 1/2")